Bitumen

Bitumen je crna lepljiva, na normalnoj temperaturi polučvrsta ili čvrsta masa, koja se sastoji od ugljovodonika i njihovih nematalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobija preradom nafte. Vrste bitumena zavise od isparljivosti uljnih supstanci u bitumenu. Mala količina isparljivih uljnih supstanci čini bitumen tvrđim i krtim. S’ obziorom na višenamensku primenu bitumena važno je da ima dobru lepljivost, odnosno jačinu prianjanja uz kamen, metal, drvo, papir i druge podloge. Lepljivost bitumena zavisi od hemijskog sastava, viskoznosti, koloidnog stanja bitumena kao i hemijskom i fizičkom karakteru podloge. Kod upotrebe bitumena u industriji važna su i termička svojstva bitumena.

Bitumen je otporan na vodu a takođe je veoma izdržljiv i otporan na hemijske reakcije te se koristi u građevinarstvu za izolacije, izradu lakih bitumenskih crepova, izradu lakih bitumenskih crepova, impregnacije, unutrašnje zaštite vodovoda, proizvodnju vodootpornih papira, u industriji gume i elektroindustriji. Druga najčešća primena bitumena je kod izgradnje puteva gde u asfaltnim mešavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva.