Mazut je ulje za loženje koje se dobija od sirove nafte a obično se koristi za veće kotlove za proizvodnju pare. Zbog toga se najčešće i koristi u sistemima centralnog grejanja kod stambenih i poslovnih zgrada, škola pa do čitavih naselja i gradova. Osim toga koristi se u procesu proizvodnje kao pogonsko gorivo. Toplotna moć mazuta se kreće u granicama od 9-10.000 kcal. Prilikom ocenjivanja kvaliteta mazuta najvažniji parametar je količina sumpora na šta uglavnom utiče izvor sirovina. Tako da imamo podelu na mazut sa vrlo niskom (do 0,5%), niskim (0,5-1%), srednjim (1-2%) i visokim (2-3,5%) sadržajem sumpora.