Tečni naftni gas (TNG) je savremeni naziv za propan-butan (koji se, između ostalog, prodaje u „butan bocama“). Koristi se kao energent u privredi i domaćinstvima. I Evropska unija i Savet Evrope podržavaju masovniju upotrebu TNG. 29. novembra 2000. godine Evropska komisija usvojila je takozvanu Zelenu knjigu o sigurnom snabdevanju, u kojoj je kao jedan od ciljeva navedena potreba zamene 20% goriva u drumskom prevozu alternativnim gorivom do 2020. godine.

TNG se koristi kao gorivo za oto motore sa unutrašnjim sagorevanjem, kako zbog cene koja je znatno niža od cene motornog brnzina, tako i iz ekoloških razloga, a ima i određena pozitivna tehnička svojstva: znatno veći oktanski broj, niža tačka isparavanja – bolje pravljenje smeše sa vazduhom, koja ima širu granicu upaljivosti, što omogućava rad motora sa znatno siromašnijom smešom, ne stvara kondenzaciju goriva po zidovima cilindra čime posredno produžava radni vek motora. S’ obzirom na manju toplotnu moć TNG u odnosu na motorni benzin, potrebna je nešto veća količina goriva (za oko 10%). U domaćinstvima se TNG koristi u obliku plinskih (propan-butan) boca, čija se veličina obično iskazuje u kilogramima.