KREČ

1. Negaseni komadni krec
2. Hidratisani krec nepaletni
3. Hidratisani krec - paletni
4. Hidratisani krec - rinfuz
5. Negasen mleveni krec